جامعه هنرمندان هنرهای تجسمی در پی اقدام سخیف كاریكاتوریست دانماركی بیانیه ای را صادر كرد.جامعه هنرمندان هنرهای تجسمی ضمن محكومیت اقدام موهن و سخیف كاریكاتوریست دانماركی و نشریه های اروپایی در استفاده ابزاری از هنر برای مقاصد شوم سیاسی در توهین به ساحت پیامبر نور و رحمت (ص) كه قلب میلیون ها مسلمان را در سراسر جهان جریحه دار كرده است ، بر این باورند كه اعتقادات و باورهای دینی همه ادیان الهی می باید مورد احترام رسانه ها و مطبوعات باشد.هنرمندان هنرهای تجسمی هیچ گاه جهان را از منظر پلیدی نمی نگرند و در خلق هر اثر هنری در پی ارتباط معنوی و انسانی و برقراری صلح و صفا در جهان معاصر می باشند جامعه هنرمندان هنرهای تجسمی ایران بر این باور است كه حركاتی سخیف از این دست نقشه های شوم سیاست پیشگانی است كه بر آنند تا بین آحاد بشریت تفرقه ایجاد كرده و دل ها را از هم جدا كنند.