شمایل كشی به دلیل این كه اذهان را به سمت صورت ظاهر می برد مخاطب را از باطن دین جدا می كند ، بنابراین به هیچ عنوان صورت مطلوبی ندارد. " ایرج اسكندری"(رئیس دانشكده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر) درخصوص آثاری كه در زمینه نقاشی از ائمه اطهار كشیده می شود و اخیرا در بسیاری از محافل مذهبی رواج یافته است به خبرنگار گروه هنر ایلنا گفت: این تصاویر ظاهری ، خاطره ای را در اذهان عموم ایجاد می كند كه نمی توان به وسیله آن ها به باطن شخصی و فلسفه وجودی ائمه اطهار دست یافت ؛ این تصاویر همان صورت ظاهری است كه مانع می شود شخص به تفكر و ایده امامان دست یابد.

رئیس دانشكده هنرهای تجسمی در دانشگاه هنر در ادامه تاكید كرد : این رنگ و لعاب هایی كه به نوع نقاشی ها می زنند از نظرمن به هیچ عنوان مطلوب نیست ؛ این آثار ،از جمله آثاری هستند كه به هیچ وجه آن پیام دینی و عاشورایی را نمی رساند.

وی تصریح كرد : به نظر من، باید به سیرت زیبای امامان تاكید شود نه به صورت آنان كه قطعا واقعی هم نیست ؛ در مجموع شمایل كشی به دلیل این كه اذهان را به سمت صورت ظاهر می برد و مخاطب را از باطن دین جدا می كند ، به هیچ عنوان صورت مطلوبی ندارد. وی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این كه آیا می توان این گونه نقاشی ها را در رده نقاشی های قهوه خانه ای قلمداد كرد ،گفت: نقاشی قهوه خانه ای بازگو كننده یك روایت است مثل روایت عاشورا یا شاهنامه و یا یك داستان عرفانی این امر كه صورت یك شخص كشیده می شود با توجه به این كه هیچ گونه سنخینی هم با آن شخص ندارد اصلا امر مطلوبی نیست. وی افزود: همیشه در اغلب نقاشی ها تاكید به یك شخص و انسان می شود كه ما را به سمت اومانیسم می برد در حالی كه باید كاری كرد كه مردم ما شناختی نسبت به فلسفه وجودی حضرت سید الشهدا پیدا كنند ؛ از این صورت ها باید به باطن اشخاص رسید كه این صورت ها به هیچ عنوان نشان دهنده این امر نیست.

این پژوهشگر هنری در ادامه افزود: متاسفانه افرادی كه در قدیم پلاكاردهای سینمایی را می كشیدند در حال حاضر با رواج عكاسی دیجیتالی بیكار شده اند و اكنون بدون علم به نقاشی و ارتباط صورت و معنا این تصاویر را می كشند ؛ این در حالی است كه برخی از آن ها به طرز توهین آمیزی درآمده اند. وی در خصوص برخی آثار نقاشان بزرگ مثل فرشچیان كه در خصوص ارائه اطهار كشیده اند، توصیح داد: گاه دیده می شود كه یك نقاش حرفه ای برای ادای دین ، تصویر ائمه اطهار را به تصویر می كشد ، ولی مسایلی را در آن رعایت می كند اشكالی در این نحوه اجرای آگاهانه وجود ندارد ولی اخیرا این شكل از نقاشی ها كه توسط افراد ناآگاهی كشیده می شوند به شیوه بازاری درآمده اند و به مفاهیم هنری و عرفانی لطمه می زنند باید جلوی گسترش این گونه نقاشی ها توسط مسوولان امر گرفته شود.