هم اندیشی پژوهش هنر درنظام های استنادی جهانی برگزار می شود. به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر،دوشنبه ۲۴ بهمن ماه كتابخانه تخصصی فرهنگستان هنر، میزبان هم اندیشی پژوهش هنر در نظام های استنادی جهانی خواهد بود . دراین هم اندیشی كه با همكاری معاونت پژوهشی فرهنگستان هنرو اعضای شورای پژوهش هنر ازساعت ۱۴ آغاز می شود "نوشین دخت نفیسی با عنوان شیوه پژوهش درهنر، هومان اسعدی درباره روش شناسی پژوهش درموسیقی، فرزاد نوربخش درخصوص روش شناسی پژوهش هنر و...به ایراد سخن و ارائه مقاله خواهند پرداخت .حضور در این هم اندیشی با ثبت نام امكان پذیر خواهد بود .