در هنر ما ، اوج مقوله طراحی ، آن است كه با مددحافظه و خیال مطرح می شود. در میزگرد هنرهای سنتی كه در ادامه نشست های پژوهشی هنر در موسسه فرهنگی- هنری صبا برگزار شد ، برخی از استادان و صاحب نظران هنری از جمله "حسن بلخاری" ، " مجید مهرگان " و محمدمهدی هراتی " حضور یافتند و به ارائه سخنانی در خصوص اهمیت طراحی در هنرهای سنتی پرداختند.

دكتر " حسن بلخاری " در خصوص اهداف طراحی گفت : حدود ۱۰ سال پیش ، وزارت علوم از من خواست تا برای هدف نویسی درس طراحی چیزی بنویسم و من براساس آن چیزی كه كه در گذشته دیده و آموخته بودم ، هدف از طراحی را تربیت دید بیان كردم. وی افزود : در این جا این سوال مطرح می‌‏شود كه اگر طراح در این جهت حركت كند ، با چند واحد درسی می تواند ، به هدف دست یابد. بلخاری در ادامه گفت : معیار عددی قرار دادن برای طراحی نمی تواند ، در جهت رسیدن به هدف كار ساز باشد . ضمن آن كه سیستم های واحدی هیچ گونه بار آموزشی ندارند و تنها یك توهم به وجود می آورند كه دانشجو خیال می كند ، آموخته است.

وی همچنین از اساسی‌‏ ترین مسائل هنرهای ایرانی در حال حاضر را مقوله طراحی دانست و گفت : متاسفانه در نمایشگاه های متعددی كه اكنون برگزار می شود ، مساله از مرحله هنرمندی به مساله هنرورزی تنزل یافته است . در شرایط حاضر نیز ، كار بررسی مسائل هنری ما بسیار سخت است و باید دید كه با كدام قالب و معیار در این راه حركت می كنیم و راه ما كدام است. همچنین " مجید مهرگان" در این نشست به طراحی در هنرهای سنتی اشاره كرد و گفت : یكی از اصول اساسی در طراحی هنرهای سنتی ما ، هندسه بنیادی است . هندسه بنیادی ، هندسه مقدسی است كه در زیر بنای آثار گذشتگان ما از جمله آثار هخامنشیان ، تیموریان و غیره دیده می شود. وی همچنین تاكید كرد : ارتباط بین فضاهای پر و خالی نیز در هنر ما اصل مهمی است . در هنر ایرانی ، هنرمند بین طبیعت و تفكر خود حایل است . به طور كلی ، هنر نقاشی ما یك هنر گروهی است و شخصی نیست . هر كدام از هنرمندان چیزی را به طور جداگانه مطرح می كنند ، ولی در یك هدف و حقیقت خاصی متحد هستند ، پس عامل وحدت در این جا حاصل می شود.

هراتی نیز به عنوان یك نظریه پرداز هنری در سخنانی گفت : در فلسفه جهان اسلام ، عقل فعال ، عقلی است كه حلقه واسط بین معانی فوق القمر با تحت القمر باشد . عقل فعال اگر تربیت یافت و فربه شد ، با سلوك عملی صحیح در زندگی قادر خواهد شد تا صور ملكوتی را دریافت كند و آن را در عالم ناسوت به عنوان یك طرح هنری اجرا نماید.