از حسین گنجینه با بیش از ۷۰ سال فعالیت هنری (پدر چاپ باتیك ایران) در نشست سیری در آثار چاپی تجلیل شد. در نشستی كه به بررسی آثار استاد حسین گنجینه اختصاص داشت و با عنوان «نشانه های هنر شرقی در آثار استاد گنجینه» در محل سینماتك این مجموعه برگزار شد، محمدمهدی هراتی، حسین یاوری، عبدالمجید شریف زاده، سهراب هادی و قاسمیان آثار استاد را با حضور وی مورد بررسی قرار دادند. در این میزگرد ابتدا «هادی» گفت: «فرم های آنالیز شده مفاهیم شرقی در نقوش و قرینه سازی های ایشان حضور پایدار دارد.» آنگاه یاوری با نقل خاطره ای از استاد، همت و پایمردی وی را در انتقال مداوم تجربیاتش به نسل های بعدی و تكامل هنر چاپ باتیك در ایران و درخشش آن در عرصه های جهانی ستود و خاطرنشان كرد: «من به جرات و بدون شك می گویم كه در تمام ایران هیچ هنرمند و استادی به اندازه استاد گنجینه شاگرد و هنرآموز نداشته است.» در ادامه هراتی با تجلیل از چند نمونه از شمسه ها، چلیپاها و حاشیه بندی ها در كار استاد، رویكرد كلی هنر او را احیای مواریث از یادرفته كهن ایرانی و نقوش باستانی هنر این سرزمین دانست.

سپس قاسمیان به تركیب بندی ها و فرم های هندسی و همنشینی بدیع رنگ ها و فرم ها و تلفیق سنت و مدرن در آثار استاد اشاراتی كرد. در پایان شریف زاده نیز دو وجه اصلی «الهام از طبیعت» و «انتزاع» را در آثار استاد برشمرد و پایبندی استاد به معنویت مستتر در روح هنر شرقی و تعالی انسانی این فرهنگ را رمز توفیق ایشان در این عرصه دانست. پس از میزگرد، با حضور استاد حسین گنجینه پرسش و پاسخ با حضور علاقه مندان برگزار شد.