نقش مایه های ایرانی سنتی و معماری تزیئنی، بارز ترین ویژگی در آثار زهره غیاثوند است.درنمایشگاه آثارنقاشی "زهره غیاثوند" که درگالری سیحون برگزارشده است ، هفده اثر با درونمایه های متفاوت نقش شده است . به کار رفتن کلمه بسم الله درآثار نشان از این دارد که هنرمند به استعمال عباراتی از کتاب آسمانی گرایش داشته است.

"زهره غیاثوند" درباره آثارش معتقد است : وقتی برای برگزاری این نمایشگاه اقدام کردم ، تصمیم گرفتم آثاری به معرض نمایش عمومی بگذارم که تماما ازدستمایه ها واساسا نقش ونگارهای سنتی ومعماری تزیینی برخوردار باشد. درواقع قصد داشتم بیش از هرچیز، حس وحال خود را دراین قالب ها وچهارچوب ها به تصویر بکشم . بنابراین درجریان خلق این آثار، به جای این که به جزئیات کار توجه کنم ، کلیت موضوع را مد نظرقراردادم .

درآثار"غیاثوند" نوعی حس سوررئال مشاهده می شود. نقاش درپاسخ به این پرسش که آیا هنرمندی که اساسا با سبک رئال اثرخلق می کند، الزاما باید درونمایه های طبیعت وحتی طبیعت بی جان را سرلوحه موضوع آثارخود قراردهد، می گوید : نه. نقاش درحین خلق اثر الزامی ندارد. به بیان ساده تر، نقاش رئال، اجباری به ارائه آثار با مضامین طبیعت ندارد. این بسته به دستمایه هایی دارد که نقاش درجریان خلق یک اثر به آنها دست می یابد.نکته قابل توجه وجالب درآثار"زهره غیاثوند" ، درهای قدیمی با گیره ها وگل میخ ها وزنجیره ها درپس زمینه نقاشی هاست. ظاهرا نقاش با پس زمینه قراردادن این درها قصد داشته است ، حال وهوای نوستالوژیکی را به مخاطب منتقل کند. بااین وجود درآثاراین هنرمند ، خشکی وکلیشه به چشم نمی خورد. تصویرکردن عناصری چون گل ها، انارها ورنگ های زنده وشاد ، نشان از شاداب بودن تابلوها دارد.

حتی تکنیک کاربردی این هنرمند درخلق آثارنیز غیرمتعارف است . تکنیکی که امروز به ندرت درمیان نقاشان دیده می شود. می گوید نام این تکنیک ورق نقره است. اگر می بینید که این تکنیک به نوعی نادراست، دو دلیل دارد. یکی این که گران است و دیگر این که رنگ به سختی برروی آن نقش می بندد. البته درکنار این تکنیک از تکنیک رنگ روغن نیز برای تصویر کردن فضاهای سبز استفاده کرده ام .

درنمایشگاه آثارنقاشی " زهره غیاثوند" ، رگه هایی از تذهیب و گل مرغ نیز دیده می شود. این درحالی است که این هنرمند، در رنگ بندی اثر، نهایت دقت را به خرج داده و به این صورت است که رنگ هایی چون سبز، فیروزه ای، رنگ های پخته وقدیمی درآثاربه چشم می خورد. گویا نقاش با خلق این آثار درصدد برقراری نوعی کنتراست بین خط ونقاشی بوده است .نمایشگاه آثار نقاشی این هنرمند تا روز پنج شنبه سیزده بهمن ماه جاری درگالری سیحون ادامه خواهد داشت.