پیكر «ایرج كریم خان زند» استاد نقاش و مجسمه ساز دیروز از مقابل خانه هنرمندان تشییع شد.

دراین مراسم كه جمع زیادی از هنرمندان نقاش و مجسمه ساز، استادان دانشگاه و قشرهای مختلف مردم شركت داشتند، «ابراهیم جعفری» استاد دانشگاه، مرحوم زند را یكی از بزرگ ترین استادان رشته نقاشی و مجسمه سازی برشمرد و از دست دادن او را برای جامعه هنری كشور بسیار دردناك عنوان كرد.

پیكر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.