این چهره‌نگاری‌ها جایگاه ویژه‌ای در تاریخ هنری آمریكا دارد كه گزارش‌های تصویری واقعی با اعتباری را دربر‌ می‌گیرند. در این پرتره‌ها به بعضی لحظات فرهنگی، هم‌چون زمانی كه زنان مرزها را شكستند و به زندگی اجتماعی راه یافتند، توجه خاصی شده است. منابع خبری در این باره گزارش داده‌اند كه این پرتره‌ها چون معادله‌ای پیچده میان هنرمند، سوژه و جامعه است، پرتره‌هایی بحث برانگیز به‌شمار می‌روند.

بخش دیگری از این نمایشگاه به‌نمایش، شاهكارهای هنری كلكسیون رینولد هاوس شامل پرتره‌هایی از زئوس، بلك برن، كوپلی، استوارت ایكینز، سارژنت، پیل، كلوز و پایك می‌پردازد. نقاشی پرتره و چهره‌نگاری در آمریكا، از اواسط قرن ۱۸ تاكنون درحال رشد است.