وی، طی پنج سال گذشته، به‌عنوان مدیر انسیستیو معماری هلند فعالیت می‌كرد. گفته‌ می‌شود كه بتسكی ساختمان آن موزه را به بهترین شیوه بازسازی و یك شعبه‌ی ماهواره‌ای نیز ساخته است.

او دردوره‌ی تصدی خود تا حد قابل ملاحظه‌ای بودجه‌ی موزه را بالا برد و فعالیت‌های آموزشی را چهار برابر كرد. بتسكی در زمان خوبی به‌موزه‌ی هنری آمریكا پیوسته است، چراكه امسال یكصدوبیست و پنجمین سالگرد پایه‌گذاری موزه‌ی هنر سینستانی است كه فقط شش درصد از موزه‌های آمریكا به این مرحله‌ی مهم رسیده‌اند. مدیر جدید، با تجربه‌های فراوان در تحقیق و مدیریت در اواسط ماه نوامبر شروع به‌كار خواهد كرد. سمت مدیریت موزه‌ی هنر سینسیناتی، از آوریل سال ۲۰۰۶ مسوولی نداشت و مدیر قبلی آن هم اكنون مدیر موزه‌ی هنری كیلومند است.