سعیده آبشناسان، سردبیر مجله گوهران متولی و مجری این جایزه اظهار داشت: انگیزه اصلی برای برگزاری این جایزه اهمیت دادن بیشتر به شعر چه در بخش شعر كلاسیك و چه در بخش شعر نو است.

وی افزود: تاكنون جایزه ای كه به صورت خاص در زمینه شعر برگزار شود نداشته ایم و اگر جوایزی هم برگزار شده بسیار محدود بوده است. در صورتی كه این جایزه قصد دارد به صورت گسترده برگزار شود.

علیشاه مولوی طراح، دبیر و سخنگوی این جایزه نیز اظهار داشت: هر ملتی یك هنر ملی دارد و شعر هنر ملی ماست. باید با نگاه كردن به هنر ملی حركتی ایجاد كنیم و برگزاری جایزه «افسانه گوهران» در راستای این حركت است.