ابوالفضل بیهقی مورخ مشهور و دبیر دربار سلطان مسعود غزنوی تاریخش را در ۳۰ جلد نگاشته بود اما از آن میان تنها پنج جلد كه امروز با عنوان «تاریخ بیهقی» شناخته می شود، باقی مانده است.سیروس مهدوی پژوهشگر، نویسنده و مدیر گاهنامه اباختر مشغول احیا و بازسازی بخش رجال تاریخ بیهقی است و حاصل كارش در كتابی سه جلدی با عنوان فرهنگ رجال تاریخ بیهقی منتشر خواهد شد.مهدوی دو جلد از این فرهنگ را به انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد سپرده و تدوین و تالیف سومین جلد این تاریخ را آغاز كرده است. این محقق برای این كه نقصان بخش از دست رفته تاریخ بیهقی را برطرف كند تواریخی كه همزمان با بیهقی نوشته شده اند را نیز بررسی كرده است.بیهقی در آنچه از تاریخش باقی مانده از كسانی كه در فصول پیشین آنها را معرفی كرده با جمله «چنان كه گفتم» یاد می كند و می گذرد. مهدوی نیز برای معرفی این دست رجال كه تنها نام آنها در اثر بیهقی مانده به تواریخی مراجعه كرده كه به موازات تاریخ بیهقی نوشته شده اند.به گفته او «گرویزی» در «زین الاخبار»، «ثعالوی» در «یتیمه الدهر» و «باخرزی» در «دمیه القصر» با در دست داشتن متن كامل تاریخ بیهقی به خاطر هم عصری با او درباره كسان و رجالی كه بیهقی در تاریخ خود بدان ها اشاره داشته نوشته اند. «تاریخ فرشته» «محمدقاسم هندوشاه» و «منتخب التواریخ» «بدوانی» یا «تاریخ الفی» نیز از آن دست آثاری هستند كه مطالب بیهقی را دیده و در كتاب خود نقل كرده اند. مهدوی با مراجعه به این آثار و كتاب هایی كه محققان داخلی و خارجی معاصر مانند علی اكبر فیاض، سعید نفیسی، خطیب رهبر، منوچهر دانش پژوه، محمدجعفر یاحقی، علامه محمد قزوینی، دهخدا، ادیب پیشاوری، اشكولر و باسورث بر تاریخ بیهقی نوشته اند در تلاش بوده تا همچون درآوردن میراثی كهن از دل خاك، بتواند یك انسان را در میان آن پیدا كرده و دوباره بازسازی كند. به گفته او نوشتن فرهنگ رجال بیهقی همزمان با مراجعه به بیش از ۷۰۰ منبع و كتاب نوشته شده است.به گفته او رجالی كه نام آنها با «الف» در تاریخ بیهقی ثبت شده یك جلد از این فرهنگنامه را به خود اختصاص داده اند و نام هایی كه ابتدای ورود به آنها حروف «ب» تا «ع» است در جلد دوم و حروف «ع» تا «ی» نیز در جلد سوم كه هم اكنون در حال انجام است قرار گرفته اند.