پروفسور شاهین پور رئیس ایرانی انستیتو عضلات مصنوعی آمریكا موفق به ساخت عضلات مصنوعی پیشرفته شد. وی در این باره گفت: این عضلات پلیمری شبیه پروتئین با تغییر حوزه الكتریكی، تغییر شكل می دهند. استفاده از این عضلات برای تشخیص و درمان دیسك كمر و كمك به عملیات خونرسانی قلب مفید است. به گفته وی ساخت اندام های مصنوعی مشابه طبیعی نیز امكانپذیر است.