یافته‌های یك پایان نامه دانشجویی نشان می‌دهد: برگ انجیر دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی حاد و مزمن است. یافته‌های پایان نامه دكتری داروسازی راحله مساله گو با عنوان بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب حاد و مزمن عصاره آبی و الكلی برگ انجیر(Ficus carsia ) بر روی موش كوچك نشان می‌دهد كه دوزهای در نظر گرفته شده از گیاه به طور وابسته به دوز دارای اثر ضد دردی حاد و مزمن و ضد التهابی حاد و مزمن می باشند.در این پایان‌نامه كه با راهنمایی دكتر سید عادل معلم - استاد دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی مشهد - انجام شده، از آزمون صفحه داغ برای ارزیابی اثر ضد دردی حاد، ایجاد نوروپاتی و بستن عصب سیاتیك در حیوان برای اثر ضد دردی مزمن، ایجاد ادم در گوش توسط زایلن برای اثرضد التهابی حاد و روش ایجاد كیسه گرانولوم برای اثرضد التهابی مزمن استفاده شده است.گفتنی است دراین پژوهش از داروهای دیكلوفناك سدیم به عنوان كنترل مثبت و نرمالسالین به عنوان كنترل منفی استفاده شده است.