درمان های دارویی جدید و انجام ماموگرافی های دوره ای در آمریكا باعث شده است كه مرگ ومیر ناشی از سرطان پستان در آمریكا در سه دهه گذشته كاهش یابد. در این بررسی كه دانان ای بری از مركز سرطان آندرسون در هوستون تگزاس انجام داده اند میزان مرگ ومیرهای ناشی از سرطان سینه در سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفته بود.انجمن سرطان آمریكا در حال حاضر پیشنهاد می كند كه هر زن سالم ۴۰ساله یا مسن تر هر سال یك بار ماموگرافی انجام دهد، زنانی كه در معرض خطر بیشترند، مثل آنهایی كه سابقه خانوادگی یا شخصی سرطان پستان دارند باید در مورد منافع ومحدودیت های انجام ماموگرافی در سنینی كمتر از ۴۰ سال با پزشك شان مشورت كنند و آزمون های بیشتری انجام دهند و خود را مرتباً معاینه كنند.