نخستین ژن فعال در زمان لقاح سلول های جنسی انسان شناسایی شد.به نوشته نشریه «نیچر» نام این ژن «اچ.ای.آر.ای» است كه در شكل گیری فرایندهای ابتدایی حیات نقش اساسی دارد.در صورتی كه این ژن در ماده وراثتی مادر جهش یابد یا به علل دیگری كارایی خود را ازدست دهد، با وجود سلول های سالم جنسی، امكان تشكیل تخم كه هسته اولیه تولید جنین است، ممكن نخواهدبود. این ژن مسؤول بسته بندی مجدد مولكول های «دی.ان.ای» سلول جنسی مذكر است كه برای فعالیت های طبیعی سلول ضروری است.این فرایند طی ۱۵ دقیقه نخست حیات صورت گرفته و اختلال آن موجب تشكیل نشدن جنین می شود.