كفش های پاشنه بلند و نوك تیز كه در بین زنان و اخیراً در میان مردان رایج شده باعث ایجاد و تشدید عارضه «قوز شست پا» می شود. دكتر علیرضا ابراهیم زاده رئیس انجمن ارتوپد سازمان نظام پزشكی استان اصفهان در این باره گفت: هر چند كه عامل وراثت مهمترین عامل به وجود آمدن این عارضه است اما استفاده از كفش های نامناسب علاوه بر تشدید آن می تواند در بروز آن نیز تأثیرگذار باشد.