یك شركت ژاپنی به نام «افتی شیسئیدو» یك ماسك بهداشتی ویژه دهان و بینی ساخته است كه می تواند در كمتر از یك دقیقه، ویروس آنفلوآنزای وارد شده به آن را نابود كند. شركت مذكور در نظر دارد از ماه نوامبر آینده این ماسك را وارد بازار كند.درون ماسك «نانوبلوك ویروس كات» یك فیلتر مجهز به پادتن ویروس آنفلوآنزا كار گذاشته شده كه پس از تركیب با ویروس آن را از كار می اندازد.