به عقیده پژوهشگران ایتالیایی، انجام یك آزمایش ساده و دقیق ادرار می تواند باعث تشخیص بموقع سرطان مثانه شود. به همین خاطر این آزمایش باید جزو برنامه های غربالگری سیگاری ها و افراد مستعد ابتلا به این بیماری قرار گیرد. دقت این آزمایش كه آنزیم تلومراز را در ادرار می سنجد، در مردان ۹۰ درصد است و از طریق این آزمایش می توان تومورهای كوچك را نیز تشخیص داد.