دكتر محمدرضا مسجدی عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و دبیر كل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، برای سومین بار پیاپی به عنوان عضو هیأت مدیره سه ساله اتحادیه جهانی سل و بیماری های ریوی، مستقر در كشور فرانسه انتخاب شده است. این انتخاب در جلسه مجمع عمومی اتحادیه و با شركت كارشناسان عالی رتبه و اساتید اول دانشگاه های معتبر جهان روز سی ام مهرماه گذشته در شهر پاریس انجام شد.