حدود یك سوم كل مراجعان به پزشكان عمومی و درمانگاهها را بیماران روانی تشكیل می دهند. رئیس انجمن روانپزشكان ایران این مطلب را گفته و افزوده: بیماران روانی در بیشتر موارد، متوجه مشكلات جسمی خود شده و به تصور داشتن بیماری جسمی به این مراكز درمانی مراجعه می كنند. جلیلی تصریح كرده: منظور از بیماری های روانی فقط انواع حاد و پر سر و صدای آن نیست، در بیشتر موارد افراد به افسردگی و اضطراب مبتلا هستند، اما به علت درد جسمی در یكی از اندام های بدن نزد پزشك می روند.