به گفته متخصصان طب سوزنی در كنار شیمی درمانی می تواند عوارض جانبی آن را تا حد زیادی كاهش دهد. شیمی درمانی عوارض جانبی روحی و جسمی بر كودكان دارد كه بارزترین آنها تهوع و سرگیجه است از آنجا كه بررسی‌های جدید نشان می دهد برخی از داروهای ضد تهوع تاثیر منفی بر روند شیمی درمانی دارند به همین دلیل محققان به دنبال روشی بودند تا تاثیر جانبی داروهای ضد تومور كاهش یابد.بسیاری از متخصصان طب سوزنی را به عنوان روش غیر دارویی در كنار شیمی درمانی توصیه كردند این تحقیقات برروی بزرگسالان نشان داده است كه تركیب سوزن و داروی شیمیایی بسیار موفقیت آمیز است.یك گروه تحقیقاتی روی ۱۱ پسر بچه مبتلا به سرطان تاثیر شیمی درمانی و تركیب شیمی درمانی و طب سوزنی را بررسی كردند، نتیجه نشان داد كه روش شیمی درمانی به تنهایی باعث ایجاد حالت تهوع شدید ،كودكان می شود و اما طب سوزنی دركنار شیمی درمانی بسیاری از عوارض از جمله تهوع را از بین می برد.تنها مشكل موجود در این روش ترس كودكان از سوزن است.برخی متخصصان نیز معتقدند كاربرد طب سوزنی در كنار شیمی درمانی حتی باعث بهتر شدن نتیجه شیمی درمانی می شود.