در آستانه روز قدس، مجموعه آثار گرافیك «پوسترهای مقاومت» كاری از مركز هنرهای تجسمی حوزه هنری، به كوشش علی وزیریان توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.این مجموعه در برگیرنده آثاری از احمد آقاقلی زاده، مرتضی اسدی، محمدرضا دوست محمدی، مهدی سعیدی، سید حمید شریفی آل هاشم، قباد شیوا، امیرعبدالحسینی، حمید عجمی، سعید عجمی، مصطفی گودرزی، سیدحسن موسی زاده، مصطفی ندرلو و علی وزیریان است. پوسترهای مقاومت همكنشی هنرمندان، در نشان دادن زخم های سرزمین تنها مانده فلسطین است.