كاهش توده های بافتی دقیقا به وسیله تعادل بین در یافت غذا از یك طرف و مصرف انرژی از طرف دیگر تعیین می شود.دكتر عبدالله خسروی متخصص تغذیه گفت: افرادی كه فعالیت بدنی دارند حدود ۴۰ درصد از انرژی را صرف فعالیت بدنی می كنند و اشخاصی كه به علت بیماری یا چاقی كم تحرك اند ممكن است مقادیر كمتری از انرژی را صرف فعالیت بدنی كنند.دكتر خسروی تصریح كرد: كاهش وزن، در اثر تغییر مقدار غذای خورده شده و یا تغییر میزان فعالیت روزانه و با میل و اراده و تصمیم قبلی صورت میگیرد، كاهش وزن یا به علت تغییر در توده بافت های بدن ، ایجاد شده یا در اثر تغییر در مقدار مایعات بدن به وجود آمده است.