شیره برگهای خشك شده گونه های مختلف گیاه صبر زرد در درمان یبوست كاربرد دارد. در خصوص مصرف این گیاه توصیه شده كه در دوران بارداری به علت اثر تحریك كننده رحم و اثرات سقط آوری (تجربی) و دارا بودن آنتراكینون های موتاژنیك و ژنوتوكسیك نباید مصرف شود. همچنین در مادران شیرده به خاطر اثر مسهلی بر روی بچه ها (گمانه زنی) و عبور ماده ژنوتوكسیك آلوئه - امودین به درون شیر نباید مصرف شود. لازم به ذكر است مصرف آن در كودكان زیر ۱۲ سال به خاطر تخلیه آب و الكترولیت ها (تجربی) مجاز نیست. گذشته از این استفاده بیش از حد یا سوء مصرف آن باعث از دست رفتن پتاسیم و افزایش سمیت گلیكوزیدهای قلبی (مثل دیگوكسین) می شود (تجربی).