حسین خسروجردی می خواهد نقاشی های دیجیتالی و آثاری راكه در بی ینال ونیز به نمایش گذاشته، دور ایران بچرخاند.این هنرمند نقاش كه اخیرا فعالیتهای جدی خود را پس از سالها با حوزه هنری از سر گرفته است، به تازگی تعدادی از آثارش را در نمایشگاهی انفرادی به استان سیستان و بلوچستان _ زاهدان _ برده و قرار است همان آثار را به كردستان _ سنندج -گیلان ببرد.