اجداد انسان های مدرن با انسان های نئاندرتال سی هزار سال قبل هیچ گونه هم گشنی نداشته اند. طبق جدیدترین شواهد ژنتیكی به دست آمده، DNA انسان های نئاندرتال از DNA انسان های مدرن اولیه و انسان های مدرن متفاوت است. بنابراین به نظر می رسد كه هیچ گونه انتقال ژنی از سوی انسان های نئاندرتال به مخزن ژنی اروپاییان مدرن صورت نگرفته است. پژوهشگران همواره بر سر اینكه چه مقدار از شجره نامه انسان نئاندرتال با اروپاییان قرن بیست و یكم ارتباط دارد با یكدیگر اختلاف عقیده داشته اند. عده ای عقیده دارند كه انسان های نئاندرتال و انسان های مدرن اولیه جمعیت های خویشاوندی بودند كه از هم گشنی آنها تنها یك گونه تكامل یافته است. عده ای دیگر بر این باورند كه انسان های مدرن اولیه جایگزین انسان های نئاندرتال ابتدایی شده اند بدون آنكه هیچ گونه گشنیدگی بین آنها اتفاق افتاده باشد.دانشمندان پس از بررسی DNA انسان های مدرن اولیه یی هزار تا یی هزار سال و مقایسه آن با DNA انسان های نئاندرتالی كه در صد هزار تا سی هزار سال قبل می زیستند به این نتیجه رسیدند كه انسان های مدرن اولیه به خوبی با طیف تغییرات ژنتیكی مشاهده شده در اروپاییان مدرن تناسب دارند و لیكن از نظر رویدادنگاری از انسان های نئاندرتال فاصله دارند.