محققان دانشگاه Delaware پنجرهٔ جدیدی را در دنیای مبارزه با سرطان گشودند. آن ها با استفاده از نانوتكنولوژی روش های جدیدی برای شناسایی و مطالعه رفتارهای تومورها پیشنهاد كردند و حتی نانوبمبی ساختند كه می تواند تومور سرطان سینه را از بین ببرد.محققان اظهار داشتند كه برای استفاده از این نانو بمب باید تست های بهداشتی زیادی انجام شود و این زمان بسیاری طول خواهد كشید.این نانوبمب كه نتیجهٔ تلاش دوسالانهٔ جمعی از دانشمندان نانوتكنولوژی زیست شناسی و پزشكی است با استفاده از چینش تیوپی اتم های كربن در مقیاس نانو به دست آمده است این تیم می خواهند با بهره گیری از نانوتیوپ های كربنی به داخل تك سلول ها نفوذ كنند زیرا این نانوتیوپ ها كوچكتر از ابعاد سلول اند و می توان آن ها را به صورت كنترل شده وارد سلول كرد و منفجر نمود، با بر هم زدن تعادل انرژی گرمایی می توان این انفجارها راصورت داد كه قابلیت كنترل دقیق دارند.