بانك كشاورزی قصد دارد بخشی از گنجینه هنرهای معاصر خود را به نمایش بگذارد. در این گنجینه آثاری از سهراب سپهری، داوود امدادیان، ابوالقاسم سعیدی و دیگران به چشم می خورد. این نمایشگاه در موسسه فرهنگی و هنری صبا و همزمان با همایش طبیعت در آبان ماه به نمایش درمی آید. این آثار با موضوع طبیعت بی جان و مناظری از درختان كه تا به حال به نمایش عمومی درنیامده است و پس از نزدیك به سه دهه رودرروی مخاطبان قرار می گیرند. آثار زیادی از هنرمندان معاصر در گنجینه این بانك كه با نام «مهر هنر» شناخته می شود نگهداری می شوند. دستگاه های دولتی از دیرباز به عنوان خریداران آثار هنری بر شكل گیری جریان های هنری اثرگذار بوده اند.