ویروس یكی از علل مهم خس خس كردن در شیر خواران به ویژه در ماههای زمستان است.دكتر مسعود موحدی دبیر انجمن آسم و آلرژی ایران گفت: بستری بیمارستانی به دنبال خس خس كردن در كودكان مسئله شایع است كه ویروس یكی از علل مهم خس خس كردن در شیرخواران به ویژه درماههای زمستان است.وی گفت: مطالعات یك ساله ای در دانشگاهها در این خصوص انجام شد و در آن ۱۳۳ كودك و نوجوان از سن ۲ ماه تا ۱۸ سال شركت داشتند كه همگی به دلیل خس خس سینه در بیمارستان بستری شده بودند و ۷۹ كودك كمتر از ۳ سال و ۵۴ كودك در سنین ۳ تا ۱۸ سال وجود داشت.دكتر موحدی تصریح كرد: این كودكان گروه كنترل بستری بدون خس خس نیز داشتند كه در این تحقیق ترشحات بین كودكان برای بررسی ویروسهای تنفسی و ارتباط آن با سن بیماری ویژگی های آتوپی و فصل سال نیز مطالعه شد.وی گفت: ویروسهای تنفسی در ۸۴ درصد كودكان كمتر از سه سال مبتلا به خس خس كشف شد در حالی كه فقط ۵۵ درصد گروه كنترل آنها این ویروس را داشتند در این گروهrsv شایع ترین ویروس بود و برای شیر خواران كمتر از شش ماه احتمال بیشتری برای ابتلا همزمان به چند روش ویروس وجود داشت.