اگرچه مشاهدات مدونی در ارتباط با استفاده از گیاه اخگرافشان وجود ندارد اما در آمریكا برای بیماریهای زنان بخصوص دردهای دوران قاعدگی و مشكلات یائسگی استفاده می شود. همچنین ریشه این گیاه در درمان كاهش اشتها، نفخ و بیماریهای گوارش عصبی كاربرد دارد. مقادیر زیاد این گیاه در زمان بارداری به علت اثرات مختلف آن بر روی رحم حیوانات كه به صورت تحریك و تضعیف رحم است، نباید مصرف شود.