محققان سوئدی، ۶۴ ژن را شناسایی كرده اند كه به كمك آن ها می توانند پیش بینی كنند چه كسی به درمان سرطان سینه پس از جراحی، مناسب تر پاسخ می دهد. از این اطلاعات ژنتیكی می توان برای طراحی روش های درمانی دقیق، برای بیمارانی كه با روش های رایج، بهبود كاملی را نشان نمی دهند استفاده كرد.این محققان نمونه های تومور ۱۵۹ بیمار مبتلا به سرطان سینه را گرفته و آرایش ژنتیكی هر تومور را با استفاده از روش ریزآرایه یا DNA MICROARRAY مورد بررسی قرار دادند. تكنیك فوق به محققان این امكان را می دهد كه هزاران ژن را به طور همزمان مطالعه نموده و بیان این ژن ها را ارزیابی كنند. نتایج نشان دادند طی پنج سال بعد از جراحی، ۳۸ بیمار كه دچار عود بیماری شده یا كسانی كه در این مدت فوت كرده بودند، ۶۴ ژن مشترك داشتند كه با ژنوم افرادی كه زنده مانده بودند تفاوت داشت. لذا به نظر می رسد الگوهای بیان این ژن ها در مقایسه با شاخص های موجود شامل درجه بندی بافتی، مرحله رشد تومور و سن بیمار، راهنمای بهتری برای پیش بینی سرطان سینه است.