یك تركیب گیاهی كه در آن از عصاره سه گیاه استاده شده است عملكرد ریه را در مبتلایان به آسم به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد.نتایج حاصل از درمان با این تركیب گیاهی قابل مقایسه با داروی استروییدی پردنیزولون است.این دارو ‪ (anti-asthma herbal medicine intervention) ASHMI‬نام گرفته است.به گزارش خبرگزاری رویترز هلث از نیویورك، دكتر شیو مین لی پژوهشگر اصلی این مطالعه را اولین تحقیق كاملا كنترل شده می‌داند است كه اثربخشی طب سنتی چینی را در درمان آسم نشان می‌دهد. لی و محققان دانشكده پزشكی مونت ساینای در نیویورك می‌گویند تركیب گیاهی ‪ ASHMI‬در موشهای مبتلا به آسم مفید بوده است. این تركیب نسخه ساده شده یك داروی سنتی گرفته شده از ‪ ۱۴‬گیاه است كه برای درمان آسم در بیمارستان پكن مورد استفاده قرار می‌گیرد.محققان بر روی ‪ ۹۱‬بیمار تحقیقی انجام دادند. گروهی تركیب خوراكی ‪ ASHMI‬و دارونما و گروهی پردنیزولون و دارونما دریافت كردند.بعد از چهارهفته عملكرد ریه در هر دو گروه بهبود نشان داد. میزان بهبودی در گروه پردنیزولون بیشتر بود.میزان علایم آسم ، نیاز به داروهای گشادكننده برونش ‪ ، beta-۲‬و یك نشانه التهاب در خون در هر دو گروه به میزان مشابه و زیادی كاهش نشان داد.اگرچه هر دو درمان تاثیر یكسانی در آسم داشت ، اما محققان می‌گویند ‪ ASHMI‬هیچ تاثیر منفی بر عملكرد غده فوق كلیوی ندارد.قرار مطالعات بالینی تكمیلی بر روی این دارو در آمریكا انجام شود.احتمال دارد ‪ ASHMI‬به داروهای كنونی درمان آسم افزوده شود.نتایج این تحقیق در شماره ماه سپتامبر مجله "‪Clinical Immunology‬ ‪ "Allergy and‬منتشر شده است.