مطالعه مداوم خبرهای خشونت آمیز سلامت روان آدمی را به مخاطره می اندازد.دكتر معنوی پور روانشناس با تأكید بر این كه این تأثیرات نامطلوب زندگی عادی افراد را به مخاطره می اندازد گفت: این تأثیر روانی به گونه ای است كه گاه فرد در امور ساده همچون تردد در تاریكی، با مشكل مواجه می شود.این روانشناس با بیان این كه هدف از خبر، آگاهی افكار عمومی است، ادامه داد: اخبار غیرواقعی، حاشیه های اضافی و پرداختن به جزئیات غیرضروری، هیچ فایده ای در بر ندارد.دكتر معنوی پور در پایان یادآور شد: البته این اعمال خشونت آمیز بخش كوچكی از اتفاقات جامعه است و به هیچ وجه جنبه عمومی ندارد ولی پخش اخبار خشونت آمیز عامه پسند زرد با هدف تجارت محوری، باعث می شود، حرمت اجتماعی افراد نقض شود و بعضاً منجر به آموزش روشهای خشونت مثل قتل و ... به افراد شود.