یك پژوهشگر ایرانی به روش جدیدی برای درمان ناباروری ناشی از سقط های مكرر در اوایل حاملگی،دست یافت. دكتر ژاله ذوالقدری، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز، با تهیه عكس رنگی از رحم گروهی از بیماران دچار سقط های مكرر كه با آزمایش های رایج، نقص خاصی در آن ها مشاهده نشده بود، مشخص كرد كه در یكی از لوله های رحمی تعدادی از بیماران، انسداد وجود داشته و انتهای لوله به شكل هیدروسالپنكس دچار تجمع آب شده است. سقط جنین حدود ۱۵ تا ۲۰درصد زنان را گرفتار می كند و مشكل سقط جنین مكرر نیز در ۳/۰ تا ۴/۰ درصد از زنان مشاهده می شود كه در برخی موارد با وجود عكس برداری و آزمایش های تشخیصی و ژنتیكی مرسوم فعلی، علت سقط جنین ناشناخته می ماند.دكتر ذوالقدری در این باره می گوید: در بیماران دچار سقط های مكرر پس از تشخیص وجود لوله های هیدرو سالپنكس، از طریق عمل جراحی لاپاراسكوپی، این لوله را مسدود كردیم كه پس از حاملگی مجددبیماران، تعداد سقط جنین در آن ها به میزان قابل توجهی (۹۰ درصد) كاهش یافت و با ادامه دوره حاملگی، پس از ۹ ماه، نوزاد سالم و زنده به دنیا آمد. این روش در بیماران با سقط های مكرر و در اوایل حاملگی مؤثر است و در بیمارانی كه دارای سقط به دلایل دیگری باشند، اثر ندارد .