عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: زنان متاهل پزشك و پیراپزشك از گذراندن طرح اجباری معاف می‌‏شوند.حسین علی شهریاری، در گفت وگو با ایلنا، افزود: به دنبال بررسی لغو طرح اجباری كادر پزشكی و پیراپزشكی در كمیسیون بهداشت و درمان كلیات طرح معافیت زنان متاهل پزشك و پیراپزشك از گذراندن طرح اجباری، تصویب شد.وی افزود: به موجب این طرح، زنان متاهل فارغ التحصیلان پزشكی و پیراپزشكی كه هزینه تحصیلی آنها توسط خود دانشجو پرداخت شده و دولت كمكی به تحصیل وی نكرده است؛ نیز از گذراندن طرح اجباری معاف شدند.وی افزود: وزارت بهداشت نیز موظف شد تا برای اجرای این مصوبه، طوری برنامه‌‏ریزی كند كه در طی دوره برنامه چهارم توسعه این مساله اجرایی شود.