بررسی‌ها و مطالعات مختلف نشان می‌دهد آریتمی‌های دهلیزی و بطنی شایع ترین عوارض بعد از عمل جراحی عروق كرونر هستند كه تاثیر سطح سرمی منیزیم خون و تجویز منیزیم كمكی در پیشگیری از ایجاد این آریتمی‌ها مورد بحث است.بر اساس تحقیقی كه توسط دكتر "مهدی نجفی" و دكتر "بابك حقیقی" انجام شد و در چهارمین كنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشكی ارایه شد،بررسی ها نشان می‌دهند كه استفاده از بای پس قلبی - ریوی كاهش منیزیم خون را باعث می‌شود.در این تحقیق سطح منیزیم در بیماران كاندید جراحی عروق كرونری كه با استفاده از پمپ قلبی روی تخت عمل جراحی قرار گرفتند ،در سه نوبت ابتدای بیهوشی،بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه و صبح روز اول پس از عمل اندازه گیری شد. همچنین بیماران از نظر ریتم اولیه عوامل موثر بر سطح منیزیم سرم مانند كراتینین،حجم ادرار در اتاق عمل و دریافت دیورتیك بررسی شدند.در این تحقیق مقدار منیزیم كمكی در اتاق عمل و بخش مراقبت‌های ویژه ثبت شد و بیماران از نظر بروز آریتمی طی سه روز اول پس از عمل مورد بررسی قرار گرفتند.بر اساس نتایج این تحقیق میانگین سطح سرمی منیزیم در ‪ ۱۷۴‬بیمار مورد بررسی در نوبت اول ،دوم و سوم به ترتیب ‪ ۲/۶، ۲/۲‬و ‪ ۲/۴‬میلی گرم در دسی لیتر و میانگین منیزیم كمكی دریافتی برابر با ‪ ۲/۵‬گرم بود.از جمع ‪ ۱۵۷‬بیمار كه از نظر بروز آریتمی بررسی شدند مجموعا ‪ ۴۷‬بیمار یعنی ‪ ۳۰‬درصد آنها به آریتمی پس از عمل دچار شدند و ‪ ۶/۴‬درصد دچار قیبریلا سیون دهلیزی،‪ ۱۴/۶‬درصد دچار سایر آریتمی‌های فوق بطنی و ‪ ۱۶/۶‬درصد هم دچار آریتمی‌های بطنی شدند.بر اساس این تحقیق میانگین كراتینین خون و حجم ادرار به ترتیب ‪۱/۲‬ میلی گرم در دسی لیتر و ‪ ۱۸۰۰‬میلی لیتر بود.آزمون آماری ،اختلافی بین سطح سرمی منیزیم نوبت اول و سوم بیماران نشان نداد و هر چند اختلاف سطح سرمی منیزیم در سه نوبت قابل ملاحظه بود،مقادیر در محدوده طبیعی قرار داشتند.این بررسی نشان می‌دهد منیزیم تجویزی به روش رایج در سطح منیزیم سرم تغییر قابل ملاحظه‌ای ایجاد نمی‌كند.همچنین به نظر می‌رسد میزان كراتینین و حجم ادرارنقش تعیین‌كننده ای در تجویز مقادیر رایج ندارند.از سوی دیگر برخلاف انتظار رابطه‌ای بین سطح سرمی منیزیم و آریتمی پس از عمل دیده نشد.هر چند تجویز منیزیم در محدوده رایج تاثیری در میزان بروز آریتمی پس ازعمل ندارد برای حفظ منیزیم سرم در حد طبیعی ضروری است.نتایج این تحقیق كه توسط دكتر"مهدی نجفی" و دكتر "بابك حقیقی" از دانشگاه علوم پزشكی تهران و بیمارستان مركز قلب تهران انجام شد در چهارمین كنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشكی ارایه شد.چهارمین كنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه پزشكی از ششم تا هشتم مهرماه سال جاری در مركز همایش‌های رازی تهران برگزار شد.