تحقیق انجام شده در دانشگاه علوم پزشكی تبریز نشان می‌دهد كه استفاده از قرص استازولامید بعد از عمل كاتاراكت از افزایش فشار داخل چشمی جلوگیری می‌كند.افزایش فشار داخل چشمی (‪ (IOP‬بعد از عمل كاتاركت به روش خارج كپسولی و با لنز داخل چشمی خلفی، شایع است.این تحقیق با هدف ارزیابی اثر استفاده از قرص استازولامید برای جلوگیری از افزایش فشار داخل چشمی انجام شده است.حقیق مزبور به روش كارآزمایی بالینی بر روی ‪ ۷۵‬چشم از ‪ ۷۵‬بیمار انجام شده و در تمام بیماران به روش خارج كپسولی و لنز داخلی چشمی خلفی بوده و از هیدوركسی پروپیل متیل سلولز استفاده شده است. در انجام این تحقیق بیماران به دو گروه استازولامید و شاهد تقسیم شده و به گروه استازولامید چهار و ‪ ۱۲‬ساعت بعداز عمل استازولامید خوراكی داده شده و به گروه شاهد این دارو داده نشده است.یافته‌های تحقیق مزبور حاكی است: تفاوت میانگین فشار داخل چشمی روز بعد از عمل جراحی كاتاراكت در دو گروه استازولامید و شاهد اختلاف معناداری را نشان می‌دهد.محققان مطالعه یادشده نتیجه‌گیری كرده‌اند كه استفاده معمول از قرص استازولامید برای پیشگیری از افزایش فشار داخل چشمی درتمام بیماران تحت عمل جراحی كاتاركت باید مورد توجه قرار گیرد.