مقدار فراوان آهن موجود در كاهو باعث زیاد شدن گلبولهای قرمز خون می شود. دكتر علی ابوالحبیب متخصص بیماریهای داخلی افزود: كاهو در رفع عطش موثر است و بینایی را تقویت كرده و باعث تصفیه خون می شود.