كمر درد یكی از مشكلاتی است كه معمولا گریبانگیر مادران باردار می شود و پس از زایمان نیزادامه می یابد.محمدی دانش آموخته رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینای همدان با راهنمایی دكتر نادر فرهپور در پژوهشی نقش ورزش را در ایجاد كمردرد مادر قبل و پس از زایمان مورد مطالعه قرار داده است.در این تحقیق تمرینات ورزشی سبك برای تعدادی از مادران باردار توصیه و مشخص شد این مادران در ماه های آخر بارداری كمتر به كمردرد دچار می شوند.یافته‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهد انجام تمرینات ورزشی سبك باعث می شود مادر پس از زایمان بازگشت بدنی بهتری داشته باشد و تركیب بدنی وی به تناسب قبلی بازگردد.بنابر این تحقیق،‌ انجام ورزش های سبك در دوران بارداری، هیچ تاثیر منفی بر رشد جنین ندارد.نتایج این پژوهش را گروهی از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان تایید كرده اند.