پوستهای جوان قدرت محافظتی كمتری در برابر اشعه آفتاب دارند ولی زودتر از پوستهای پیر ترمیم می شوند.دكتر خاتمی متخصص پوست و مو و پژوهشگر مركز بیماری های پوست و جذام با بیان این مطلب افزود: پوست آسیبهای خورشیدی را در طول زمان ذخیره و ثبت می كند و تغییرات آن با چشم قابل رویت نیست و با گذشت زمان نمایان می شود .وی گفت: رنگدانه های موجود در پوست ها تا حدود كمی پوست را در مقابل آفتاب محافظت می كنند و در كودكان زیر یك سال هنوز این قدرت محافظتی ناچیز هم شكل نگرفته است و پوست كودكان مستعد به آفتاب سوختگی و سایر صدمه های آفتابی استدكتر خاتمی تصریح كرد: اكثر افراد ۸۰ تا ۵۰ درصد آفتابی را كه در طول عمر دریافت می كنند در سنین قبل از ۱۸سالگی است و مصرف منظم كرم ضد آفتاب با عیار حفاظتی حداقل ۱۵ به صورت استفاده طولانی مدت می تواند شانس خطر بروز صدمه های زود رس از قبیل برنزه شدن پوست، آفتاب سوختگی و چین و چروك و لكه های تیره و سرطانهای پوستی را تا ۸۰ درصد كاهش می دهد.