به گزارش پایگاه اینترنتی انستیتو ملی بیماریهای آلرژی و عفونی از واشنگتن، واكسن جدیدی كه برای مبارزه با ایدز ساخته شده وارد مرحله آزمایشهای بالینی شده است. قرار است نوعی واكسن كه علیه اشكال مختلف ویروس ایدز مؤثر است در مرحله دوم روی ۴۸۰ نفر از كشورهای مختلف جهان آزمایش شود. به گفته محققان در صورتی كه این واكسن با نتایج موفقیت آمیز همراه باشد می تواند در ۸۵ درصد از عفونتهای ایدز مؤثر واقع شود.