گیاه بومادران از جمله گیاهانی است كه تمامی قسمتهای آن مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه در از دست دادن اشتها، ناراحتی های گوارشی، مشكلات كبد و كیسه صفرا كاربرد دارد و در صورت وجود سابقه واكنش افزایش حساسیت به بومادران و یا دیگر اعضای تیره كاسنی مثل آرنیكا، همیشه بهار یا بابونه، به دلیل وجود محتوای لاكتونی سزكوئی ترپین آن؛ منع مصرف دارد. همچنین در زمان بارداری به دلیل قاعده آور و سقط آور بودن در صورت مصرف اسانس حاوی توژون منع مصرف دارد.