یكی از آثار جان" كانسبتل"نقاش كه پیش از این ناشناخته بود و اخیرا در انبار یك كلیكسیونر ژاپنی كشف شد نتوانست در مراسم حراج مشتری پیدا كند. این تابلو رنگ روغن تصویر دره" ددهان در سافولك"، محل تولد" سافولك" است ، كه انتظار می رفت به قیمت ۸۰ الی ۱۲۰ هزار دلار در بازار حراج" سدبای" خریداری شود. این منظره كه در سال ۱۸۱۰ كامل شده حتی به پایین ترین قیمت تخمین زده شده نیز فروش نرفت.