یك گروه از محققان با انجام تحقیقی بر روی شماری از دانشجویان داوطلب موفق شدند برای یكی از بحث‌انگیزترین توصیه‌های عامیانه مبنایی علمی پیدا كنند.در عرف عامیانه در میان ملل مختلف این نظر كم و بیش رایج است كه اگر بدن افراد و به ویژه پاها و انگشتان یخ كند، شخص دچار سرماخوردگی می‌شود.با وجود رواج این باور در میان فرهنگهایی كه با پدیده سرما آشنایی دارند، افراد شكاك آن را به عنوان یك باور غیر علمی رد می‌كردند.یك گروه از محققان با قرار دادن پاهای شماری از دانشجویان داوطلب در سطلی مملو از آب یخ و مقایسه آن با شرایط دانشجویان داوطلب دیگری كه در این شرایط قرار نداشتند به نكته مهمی پی‌بردند كه بینه قدرتمندی در دفاع از باور رایح عامیانه است.در این تحقیق روشن شد سرد شدن پاها موجب تنگ شدن رگهای خون رسان به بینی شخص می‌شود و كاسته شدن از میزان خونی كه در بینی جریان می‌یابد موجب كم شدن شمار سلولهای سفید خون در این ناحیه می‌شود.این سلولها وظیفه دفاع از بدن افراد در برابر هجوم باكتریها و میكربها را بر عهده دارند.به این ترتیب با كاسته شدن از توان دفاعی فرد در برابر پادتن‌ها، شخص آمادگی بیشتری برای ابتلا به سرماخوردگی پیدا می‌كند.به اعتقاد محققان هرچند سرماخوردگی می‌تواند به علتهای مختلف ظاهر شود، نظیر اینكه شخص در معرض سرفه یا عطسه یك فرد مبتلا قرار گیرد، اما در شرایط متعارف گرم نگاه داشتن پاها و بدن، می‌تواند بر میزان توانایی دستگاه ایمنی بدن بیفزاید.