پژوهشگران سنجنده تازه ای را تكمیل كرده اند كه می تواند با دقت بسیار زیاد و تا سه درجه اعشار میزان بوی بد دهان رامشخص كند. این در حالی است كه افراد به بوی دهان دیگران حساس هستند و آن را به سرعت متوجه می شوند اما از تشخیص بوی بد دهان خود عاجزند و همین امر باعث بروز مشكلاتی در تعامل اجتماعی افراد می شود. سنجنده جدید قادر است ماده گوگردی اصلی را كه موجب تولید بوی بد دهان می شود و مركاپتان نام دارد با دقت شناسایی كند.