كارشناس مركزتحقیقات جهاد كشاوری ومنابع طبیعی استان مركزی گفت: براساس یك طرح تحقیقاتی نوع ویروس بیماری مارك درطیور تخم گذاراستان شناسایی شد."محمدرضا صادقی"درخمین افزود: طبق بررسی انجام‌شده این ویروس به صورت مولكول فوق حاد ازنظر ژنتیكی قدرت بیماری‌زایی بالایی دارد.صادقی گفت: این بیماری در اثر درگیر شدن سلولهای خونی باعث می‌شود كه بافت‌های مختلف بدن حالت سرطانی پیدا كنند.وی افزود: این طرح تحقیقاتی باهمكاری پنج كارشناس مركز تحقیقات تهران و موسسه سرم‌سازی رازی به مدت یك و نیم سال انجام شد.وی از طرحهای دیگر مركز تحقیقات استان را جداسازی ویروس مارك در طیور گوشتی و طرح مشخص كردن ویروس "نیوكاسل " در طیور بومی استان عنوان كرد.