دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا معتقدند با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی با «ام.آر.آی» می توان بیماری شیزوفرنی یا جنون جوانی را در مراحل اولیه تشخیص داد. در این روش دانشمندان بر تغییرات مغزی تأكید داشتند كه با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نبود. در این تحقیق به نحوه توزیع ناهنجاریها در تمام مغز و تفاوتهای دیده شده در نواحی خاصی از مغز بیشتر توجه شده.