بنابر نتایج یك تحقیق ۴۵ درصد بیماران همودیالیزی به هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه كه از مهمترین علل ایجاد استئودیستروفی كلیوی می‌باشند، مبتلا هستند. استئودیستروفی كلیوی مجموعه اختلالات استخوانی است كه در بیماران نارسایی مزمن كلیه ایجاد می‌شود و از فاكتورهای مهم ناتوانی در بیماران همودیالیزی می‌باشد.فریبا بهزاد، دانشجوی دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد با راهنمایی دكتر محمدرحیمیان در یك مطالعه توصیفی فراوانی هیپرپاراتیروئیسم ثانویه را در مبتلایان به نارسایی كلیوی مزمن پیشرفته تحت همودیالیز با مطالعه روی۸۰ بیمار به روش مقطعی بررسی كرده است.در این تحقیق مشخصات هر بیمار شامل جنس، سن، طول مدت زمان دیالیز، تعداد دفعات دیالیز، بیماری زمینه‌ای و علائم بالینی در پرسشنامه یادداشت شده و كلسیم، فسفر، آلكالن فسفاتاز و پاراتورمن سرم بیماران چك شده و سپس از تمامی بیماران گرافی رخ و نیمرخ جمجمه و مچ دست راست گرفته و در پرسشنامه یادداشت شده است.طبق نتایج فراوانی نسبی هیپرپاراتیروئیدیسم در بیماران همودیالیزی ۴۵ درصد بدست آمد.از ۸۰ بیمار مورد مطالعه ۵/۵۷ درصد مرد و ۵/۴۲ درصد زن بودند. به طور كلی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه با پارامترهای مدت دیالیز، دفعات دیالیز در هفته، مدت زمان دیالیز در هر مرتبه، سن، جنس، سابقه فامیلی بیماری كلیوی، بیماری دیابت،‌افزایش فشار خون، دردهای استخوان، ضعف عضلانی،‌خارش پوست، كلسیم وفسفر رابطه معنی داری نداشت ولی با آلكالین فسفاتاز سرم (ALP) و یافته‌های مثبت رادیولوژیكی ارتباط مستقیم داشت.گفتنی است این بررسی كه بر روی بیماران بیمارستان شهید رهنمون یزد صورت گرفته است نشان می‌دهد كه فراوانی هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در این بیمارستان نسبت به ۱۰ سال قبل كاهش داشته است كه می‌تواند دال بر بهبود وضعیت غذایی، دارویی و مراقبتهای پرستاری باشد.