ورزش ناگهانی و شدید بدون آمادگی قبلی با فعال كردن فاكتورهای انعقادی در خون بیماران مبتلا به بیماری عروق كرونر زمینه ساز مرگ و سكته است.تحقیقات نشان می‌دهد ورزش شدید و بدون آمادگی قبلی باعث فعال شدن فاكتورهای انعقادی در خون افراد سالم و بیماران مبتلا به ناراحتی‌های قلبی می‌شود.دكتر گرگوری لیپ از دانشگاه بیرمینگام انگلیس دریافت حتی آزمایشهای قلبی كه بدون مقدمه ظرفیت‌های بیمار را در فعالیت‌های بالا اندازه‌گیری می‌كند (‪ (twsi‬می‌تواند باعث رهاسازی شاخص‌های خونی از سلول‌های آسیب دیده و بیمار شود ضمن اینكه میزان فاكتورهای انعقادی و غلظت خون را در بیماران مبتلا به بیماری عروق كرونر و در شماری از افراد سالم افزایش می‌دهد.ورزش منظم با آمادگی قبلی و با شدت یكنواخت به مراتب از ورزش شدید و ناگهانی بهتر است.