براساس تحقیقات انجام شده، تنها ۱۵ درصد زنان قدرت باروری خود را متعاقب شیمی درمانی از دست می دهند و سایرین می توانند پس از اتمام دوره درمان صاحب فرزند شوند.نوع ماده ای كه در شیمی درمانی استفاده می شود با یائسگی زودرس متعاقب آن ارتباط زیادی دارد اما در نهایت می توان امیدوار بود پس از گذشت دوره ای، فرد قدرت باروری خود را مانند سابق بازیابد.محققان معتقدند كه نباید تنها به علت از دست رفتن توانایی باروری زنان، از انجام شیمی درمانی در آنان خودداری كرد و به هورمون درمانی پرداخت زیرا آمار، بیانگر این نكته است كه روش مزبور چندین برابر بیش از شیمی درمانی موجب قطع قاعدگی زنان و نازایی آنها می شود.